การศึกษาสมบัติเชิงกลของคอนกรีตที่ใช้ผงยางรถยนต์เป็นส่วนผสม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิดาพร ดวงแสง

  • สุภัทรา เกียรติวงศ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสริฐ เขียนนอก

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของคอนกรีตที่ใช้ผงยางรถยนต์เป็นส่วนผสม คือสมบัติด้านการรับแรงอัด โดยใช้เครื่องทดสอบไฮโดรลิกส์ และศึกษาค่าสภาพนำความร้อนโดยใช้เครื่องมือวัดสภาพนำความร้อนที่สร้างขึ้นโดยอาศัยกฎการนำความร้อนของฟูริเยร์ แล้วทำการเปรียบเทียบระหว่างคอนกรีตที่ใช้ผงยางรถยนต์เป็นส่วนผสมกับคอนกรีตธรรมดา จากการทดลอง (อายุการบ่ม 28 วัน) พบว่า กำลังอัดประลัยของคอนกรีตธรรมดามีค่ามากกว่าคอนกรีตที่ใช้ผงยางรถยนต์เป็นส่วนผสม คือมีค่า 157.372 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร,คอนกรีตที่ผสมผงยางรถยนต์ 10 % มีกำลังอัดประลัย 75.895กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร,คอนกรีตที่ผสมผงยางรถยนต์ 20 % มีกำลังอัดประลัย 54.035 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร, คอนกรีตที่ผสมผงยางรถยนต์ 30 % มีกำลังอัดประลัย 32.175 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แต่เมื่อพิจารณาถึงการวิบัติของคอนกรีตผสมผงยางรถยนต์กับคอนกรีตธรรมดา พบว่า คอนกรีตผสมผงยางรถยนต์นั้นการวิบัติเป็นไปอย่างช้าๆ ส่วนคอนกรีตธรรมดาจะเกิดขึ้นแบบทันทีทันใด จากการทดลองหาค่าสภาพนำความร้อนพบว่า คอนกรีตธรรมดามีค่าสภาพนำความร้อนสูงที่สุด ส่วนคอนกรีตที่ผสมผงยางรถยนต์จะมีค่าสภาพนำความร้อนลดลงตามปริมาณผงยางรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น