การศึกษาสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพของเตาถ่านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เจริญชัย มณีวัน

  • ชาตรี ทับทิมหิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักชาติ ท่าโพธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพของเตาถ่านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยการทดสอบความสามารถในการเผาไหม้ด้วยวิธีการต้ม โดยวัดอุณหภูมิของน้ำในแต่ละช่วงแล้วนำเอาค่าอุณหภูมิที่ ได้น้ำหนักถ่านที่เหลือและน้ำหนักน้ำที่ระเหยไปของเตาชนิดต่างๆ มาคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของเตาถ่านจากการศึกษาสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพของเตาถ่าน พบว่าโครงสร้างและขนาดของเตาต้องได้สัดส่วนกันไม่ว่าจะเป็นความหนาของเตา ความสูงเตา ช่องลมเข้าและความหนาของรังผึ้ง เมื่อนำไปคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของเตา พบว่า เตาถ่านเบอร์ 3 ให้ค่าประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดโดยมีค่าประสิทธิภาพ 17.58% และพบว่าเตาถ่านที่ให้ค่าประสิทธิภาพการใช้งานต่ำสุดคือเตาถ่านเบอร์ 6 โดยมีค่าประสิทธิภาพ 8.73% The purpose of this research is to study the physical qualification of stove and efficiency of stove in Ubon Ratchathani. The study involved in the test of burning capability by boiling and measured the temperature of water in each interval and then the result of test including temperature value, charcoal weight after test and water weight from evaporation in each type of stove, was analyzed. From the research, it revealed that the structure and size of stove must be proportioned including thickness, height, wind entrance and the thickness of stove grate. From the calculation in order to find the efficiency of stove, it indicated that the maximum efficient value was the stove number 3, the efficient value was 17.58% and found also that the stove which generated the minimum efficient value is the stove number 6, the efficient value was 8.73%.