การเปรียบเทียบค่าของปริมาณรังสีอุลตราไวโอเลตใต้ร่มกันแดดที่มีสีแตกต่างกัน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิธินันท์ ศรีสารคาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิจิตร เชาว์วันกลาง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตใต้ร่มกันแดด ที่มีสีแตกต่างกัน ตัวอย่างเป็นร่มกันแดด 2 ชนิด คือ ร่มกันแดดชนิดเคลือบสารป้องกันรังสี UV ขนาด 22 นิ้ว และร่มกันแดดชนิดไม่เคลือบสารป้องกันรังสี UV ขนาด 16 นิ้ว สีของร่ม ได้แก่ สีม่วง สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสีแดง วัดปริมาณรังสี UV โดยใช้เครื่องมือวัดคือ UV Light meter จากการศึกษาพบว่าปริมาณรังสี UV ใต้ร่มกันแดดชนิดเคลือบสารป้องกันรังสี UV ขนาด 22 นิ้ว สีน้ำเงินมีปริมาณรังสี UV น้อยที่สุด สีเขียว สีม่วง สีแดง สีเหลือง และสีส้ม มีปริมาณรังสี UV มากขึ้นตามลำดับ และปริมาณรังสี UV ใต้ร่มกันแดดชนิดไม่เคลือบสารป้องกันรังสี UV ขนาด 16 นิ้ว สีเขียวมีปริมาณรังสี UV น้อยที่สุด สีน้ำเงิน สีม่วง สีแดง สีเหลือง และสีส้ม มีปริมาณรังสี UV มากขึ้นตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณรังสี UV ใต้ร่มกันแดดทั้งสองชนิด พบว่า ร่มกันแดดชนิดเคลือบสารป้องกันรังสี UV ขนาด 22 นิ้ว มีปริมาณรังสี UV ผ่านได้น้อยกว่าร่มกันแดดชนิดไม่เคลือบสารป้องกันรังสี UV ขนาด 16 นิ้ว ซึ่งร่มกันแดดชนิดเคลือบสารป้องกัน UV 22 นิ้ว สีน้ำเงิน สามารถป้องกันรังสี UV ได้ คิดเป็นร้อยละ 94.30 และร่มกันแดดชนิดไม่เคลือบสารป้องกัน UV 16 นิ้ว สีเขียว สามารถป้องกันรังสี UV ได้คิดเป็นร้อยละ 83.71 และสีร่มกันแดดที่ป้องกันรังสี UV ได้ดี คือ สีน้ำเงิน และ สีเขียว