งานวิจัยนี้ศึกษาเพื่อหาภาวะที่เหมาะสมในการสกัดซิลิกาจากขี้เถ้าชานอ้อย โดยนำชานอ้อยมาเผาที่อุณหภูมิ 400, 500, 600 และ 700 oC ระยะเวลาในการเผา 2, 3 และ 4 ชั่วโมง ขี้เถ้าชานอ้อยที่ได้นำไปวิเคราะห์ด้วย ...

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รินภา เส็งสาย

  • อรพรรณ ไวแพน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรเทพ ตรีวิริยานุภาพ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาเพื่อหาภาวะที่เหมาะสมในการสกัดซิลิกาจากขี้เถ้าชานอ้อย โดยนำชานอ้อยมาเผาที่อุณหภูมิ 400, 500, 600 และ 700 oC ระยะเวลาในการเผา 2, 3 และ 4 ชั่วโมง ขี้เถ้าชานอ้อยที่ได้นำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X Ray Fluorescence ศึกษาผลของการล้างขี้เถ้าชานอ้อยด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 3.0 M ระยะเวลา 15, 30, 60 และ 120 นาที แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 105 oC เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X Ray Fluorescence จากการวิจัย พบว่า อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเผาชานอ้อย คือ 400 oC เวลาในการเผา 3 ชั่วโมง ซึ่งได้ขี้เถ้าชานอ้อยสีเทาอ่อน มีน้ำหนักคงที่ และมีปริมาณซิลิกาที่สุด ระยะเวลาที่เหมาะสมในการล้างขี้เถ้าชานอ้อยด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก เข้มข้น 3.0 M คือ 30 นาที ซึ่งจะได้ขี้เถ้าชานอ้อยมีปริมาณซิลิกาสูงที่สุดถึง 96.72 % เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการล้างมากขึ้นปริมาณซิลิกาจะลดลง