เด็กดีรีไซเคิ้ล Baby Good recycle

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานดา เสือจำศิล

  • วรรณิษา ดวงใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรพินธุ์ อาจศึกษา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยี มีเกมส์และสื่อทันสมัยอีกมากมายทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์หรือไม่ก็เป็นเกมส์ที่ยั่วยุไปในทางที่ไม่ดีทำให้จิตใจของผู้เล่นเสื่อมโทรม และอาจเป็นปัญหาต่อสังคมได้อีกทางหนึ่ง จึงได้แนวคิดที่จัดทำเกมส์คอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ในเนื้อหาของเกมส์นี้ จะเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการคัดแยกขยะลงถังให้ถูกต้องตามประเภทของขยะนั้น ๆ ในเกมส์นี้จะสามารถทำให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้และซึมซับความรู้ในการคัดแยกขยะนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดทำเกมส์คอมพิวเตอร์นี้เพื่อส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะ และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการรีไซเคิ้ลขยะ เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอีกวิธีหนึ่งด้วย โดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash 8 , Adobe Photoshop , 3D Max ที่สามารถทำให้เกมส์นี้สนุกและเป็นที่สนใจของเด็กและเยาวชนที่รักการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์