พฤติกรรมการเปล่งแสงสีเขียวของสารพอลิฟลูออรีนและอนุพันธ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรินทร์ยา ไตรภพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักชาติ ไตรผล

  • นิภาภัทร เจริญไทย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสมบัติการเปล่งแสงของสารพอลิฟลูออรีนและโคพอลิเมอร์กับ แอนทราซีน โดยพบว่าสารพอลิฟลูออรีนในฟิล์มบางมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปล่งแสงสีเขียว ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดสปีชีส์ excimer เมื่อทำการเติมหมู่แอนทราซีนเข้าไปในสายโซ่หลักพบว่าการเปล่งแสงสีเขียวนี้ลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่ความเกะกะของสายหลักเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบอีกว่าการเกิดออกซิเดชันของสายโซ่หลักเมื่อทำการอบฟิล์มในอากาศมีผลช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปล่งแสงสีเขียวได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์โครงสร้างของสเปกตราอินฟราเรดและการคายแสงบ่งบอกว่าเกิดจากการมีหมู่ฟลูออรีโนนในสายโซ่หลัก