ความสัมพันธ์ระหว่างแรงอัดกับสมบัติการเป็นสารไดอิเล็กตริก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาณุวัตร หนูมา

  • จตุรพร พันธ์งาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักชาติ ท่าโพธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของแรงในการอัดเม็ดสารตัวอย่างสารเซรามิกแบเรียม ไททาเนตที่มีต่อสมบัติการเป็นสารไดอิเล็กตริก ในการทำวิจัยได้เตรียมสารแบเรียมไททาเนต นำแบเรียมคาร์บอเนต ผสมกับไททาเนียมไดออกไซด์ในอัตราส่วน 1:1 โมล ด้วยวิธีบดย่อยแบบบอลมิลลิ่ง นาน 6 ชั่วโมง นำส่วนผสมที่ได้ไปเผาที่อุณหภูมิ 800 o C นาน 2 ชั่วโมงจากนั้นนำแบเรียมไททาเนตมาอัดเม็ดด้วยแรงขนาด 15,000 N 25,000 N 35,000 N และ 45000 N ตามลำดับ แล้วเผาเม็ดสารที่อุณหภูมิ 900 oC เท่ากันทุกเม็ดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ติดกาวเงินเพื่อทำขั้วไฟฟ้า แล้วนำไปวัดค่าความจุไฟฟ้า และนำมาคำนวณหา ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก เซรามิกจากแบเรียมไททาเนตที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงที่สุด เป็นเซรามิกที่อัดด้วยแรงดัน 45,000 N จากการทดลองพบว่าค่าคงที่ไดอิเล็กตริกเฉลี่ยของแบเรียมไททาเนตเป็นปฏิภาค