โครงสร้างโมเลกุลของท่อนาโนคาร์บอนแบบมีรอยต่อในเชิงทฤษฎี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์

  • จิตรา สอนพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดนัย วิโรจน์อุไรเรือง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ศึกษาวิธีการเชื่อมต่อท่อนาโนคาร์บอนที่มีโครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าต่างกัน และศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนแบบมีรอยต่อ ในการศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีกลศาสตร์คลาสสิกเชิงคำนวณแบบMM+ เพื่อศึกษาโครงสร้างต้นแบบ และใช้ระเบียบวิธีกลศาสตร์ควอนตัมเชิงคำนวณแบบ AM1 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่เสถียร และศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเส้นผ่าศูนย์กลางที่มีผลต่อสมบัติทางไฟฟ้าของท่อโดยนำโครงสร้างarmchair(5,5)ต่อกับโครงสร้างzigzag (n,0)โดยเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโครงสร้าง zigzag จาก n = 5 ถึง10 จากการศึกษาพบว่าสามารถสร้างรอยต่อที่ประกอบด้วยโครงสร้างห้าเหลี่ยมและเจ็ดเหลี่ยมที่สมบูรณ์เข้าด้วยกันได้ และท่อนาโนคาร์บอนแบบมีรอยต่อมีสมบัติทางไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้น