การศึกษาความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กตริก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไขแสง ศรีโยมา

  • รุ่งทิวา มูลสาระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติพงษ์ อุ่นใจ

  • ยุทธ แม้นพิมพ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กตริก โดยเลือก เทอร์โมอิเล็กตริกชนิดทำความเย็นรุ่น TEC1 12704, TEC1 12708 และTEC1 12710 โดยให้อุณหภูมิด้านร้อนสูงสุด 200 ºC และระบายความร้อนออกให้ได้มากที่สุดด้วยระบบระบายความร้อนแบบฮีตไปป์ (heat pipe) ผลการทดลองพบว่าเทอร์โมอิเล็กตริกรุ่นTEC1 12704, TEC1 12708 และTEC1 12710ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดคือ 8.03 วัตต์/โมดูล(1.236A,6.5V), 8.05 วัตต์/โมดูล(1.24A,6.48V) และ10.61 วัตต์/โมดูล(1.90A,5.56V) ตามลำดับ จากนั้นนำ TEC1 12710 มาผลิตไฟฟ้าแล้วประจุเข้าแบตเตอรี่โดยใช้วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นตัวควบคุมการประจุแบตเตอรี่และสามารถพัฒนาให้เป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนได้