การศึกษาสารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II) ของอะมิดิโนโออัลคิลยูเรีย เพื่อเป็นสารทำลายดีเอ็นเอ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุนทร สุวอเขียว

  • ลัดดา กรมบัวภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัญชุลี สุกแสงปัญญา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างไซโตซีนกับสารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II) ของอะมิดิโนโออัลคิลยูเรีย 4 ชนิด คือ [Cu(aOmu)X2] และ [Cu(aOeu)X2] เมื่อ aOmu คือ อะมิดิโนโอเมทิล ยูเรีย และ aOeu คือ อะมิดิโนโอเอทิลยูเรีย; X คือ Cl หรือ Br ผลิตภัณฑ์ที่ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค อินฟาเรดสเปกโทรโฟโตเมททรี และเทคนิคดิฟฟิวส์รีเฟลกแตนสเปกโทรโฟโตเมททรี จากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าไซโตซีนสามารถโคออร์ดิเนตกับคอปเปอร์(II) ได้ผลิตภัณฑ์เป็น [Cu(aOmu)(cytosine)2]X2 และ [Cu(aOeu)(cytosine)2]X2