การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันของคาร์บาริลโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ที่แขวนลอยในน้ำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะวรรณ บรรจง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมเกียรติ ศรีจารนัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันของคาร์บาริลซึ่งเป็นสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมต ทำการทดลองโดยใช้อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์(TiO2)ที่แขวนลอยลอยอยู่ในน้ำ ณ อุณหภูมิห้องการติดตามปริมาณของคาร์บาริลที่ลดลงภายใต้การฉายแสง Black Light โดยใช้เทคนิค HPLC พร้อมทั้งศึกษาผลของpH ของสารละลาย ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายคาร์บาริล และการประยุกต์ใช้แสงแดด ซึ่งสภาวะทั้งหมดนี้มีผลต่ออัตราเร็วเริ่มต้นของปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชัน โดยใช้ปริมาณ TiO2 0.0800 g ในสารละลายคาร์บาริล 40.00 cm3