ผลของสารสกัดจากพืชที่มีแทนนินสูง ยับยั้งการเจริญเติบโตขิงเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เนื้อหมูเน่าเสีย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรพจน์ จันทร์แสนตอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขรจศักดิ์ ตระกลูพัว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารแทนนินเป็นสารพบมากในพืชที่มีรสฝาด มีฤทธิ์ในการบรรเทาท้องเสีย และป้องกันการทำลายของเชื้อรา หรือแบคทีเรียบางชนิด ทางผู้จัดทำจึงได้นำสารสกัดหยาบจากพืชทีมีแทนนินสูง มีใช้ในการยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เนื้อหมูเน่าเสีย การทดลองตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ปริมาณสารแทนนินโดยวิธีการตกตะกอนโปรตีน ซึ่งมีการวิเคราะห์ในใบฝรั่ง เปลือกมังคุด ชาเขียว ใบพลู กระถิน เปลือกกล้วยน้ำว้า และเนื้อกล้วยน้ำว้า ผลที่ได้ปรากฏว่าใบฝรั่งและเปลือกมังคุดมีปริมาณแทนนินอยู่มากกว่าในพืชสมุนไพรชนิดอื่น ทางผู้จัดทำจึงเลือกเอาใบฝรั่งและเปลือกมังคุดมาศึกษาในการทดลองตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ต่อไป การทดลองตอนที่ 2 เป็นการสกัดสารจากใบฝรั่งและเปลือกมังคุดการยับยั้งการเจริญเติบโตองเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus , pseudomonas aeruginosa และ Escherichia coli ผลปรากฏว่าทั้งสารสกัดจากใบฝรั่งและเปลือกมังคุดสามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus แต่ไม่สามารถยับยั้งเชื้อ pseudomonas aeruginosa และ Escherichia coli ได้ การทดลองตอนที่ 3 เป็นการประยุกต์เอาเนื้อหมูมาแช่ในสารสกัดจากใบฝรั่งและเปลือกมังคุด เป็นเวลา 20 นาที ปรากฏว่าหลังแช่ สีของเนื้อหมูที่แช่ในสารสกัดจากเปลือกมังคุดดูคล้ายเนื้อหมูตามท้องตลาดมากที่สุด และเมื่อนำเนื้อหมูที่แช่จากสารสกัดมาตั้งทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง พบว่าเชื้อในเนื้อหมูที่แช่ด้วยสารสกัดเปลือกมังคุดมีปริมาณน้อยกว่าเชื้อในเนื้อหมูที่แช่ด้วยสารสกัดจากใบฝรั่ง ทางผู้จัดทำจึงได้คัดเลือกสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาศึกษาต่อในการทดลองตอนที่ 4 ซึ่งเป็นการนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาทดสอบหาความเป็นพิษต่อเซลล์ พบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มีความเข้มข้น 1:2 และ 1:4 ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ จากผลการทดลองข้างต้นดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าสารสกัดจาก เปลือกมังคุดสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารยืดอายุอาหารในเนื้อหมูได้อีกในอนาคต