การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในทรายชายหาดบริเวณชายหาดปากเมง จ.ตรัง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิชชุ อายุสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ระสงค์ เกษราธิคุณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติในทรายชายหาดที่เก็บจากบริเวณหาดปากเมง จ. ตรัง จำนวน 40 ตัวอย่าง โดยทำการวัดและเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานดิน (IAEA 375 Soil) และใช้แหล่งกำเนิดรังสีมาตรฐาน Cs 137 และ Co 60 ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ในการปรับเทียบพลังงานของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ใช้เวลาตรวจวัด10,000 วินาที จากผลที่ได้พบว่ามีไอโซโทปรังสีของ 214Bi, 212Pb, 228Ac, 208Tl, และ 40K ปรากฏอยู่ในตัวอย่างทราย และได้วัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีของ 238U, 232Th และ 40K พบว่าค่ากัมมันตภาพจำเพาะของ 238U, 232Th และ 40K อยู่ในช่วง 3.88 – 27.41 Bq/kg , 9.45 – 25.26 Bq/kg และ33.29 85.18 Bq/kg ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเป็น 13.06 ± 0.87 Bq/kg , 17.78 ± 0.65 Bq/kg และ 56.26 ± 2.30 Bq/kg ตามลำดับ ซึ่งค่าที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์ปกติ