การวัดนิวตรอนฟลักซ์ในท่ออาบรังสีภายนอกแกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย – 1/1

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยลักษณ์ ปักเข็ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสงค์ เกษราธิคุณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทดลองวัดค่าของนิวตรอนฟลักซ์ในท่ออาบรังสีภายนอกแกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 1/1 ขณะที่เดินเครื่องปฏิกรณ์ฯที่กำลัง 1,200 กิโลวัตต์ โดยใช้เทคนิคการวัดแบบ Foil Activation Technique ในการทดลองนี้ได้ใช้หัววัดรังสีแกมมาแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรีในการตรวจวัดและวิเคราะห์พีคของพลังงานที่ 411.8 keV ที่เกิดจากปฏิกิริยา 197Au (n, ) 198Au ผลการทดลองและคำนวณพบว่า ค่าสูงสุดของเทอร์มัลนิวตรอนฟลักซ์ จะอยู่ที่ท่อ A 1 และมีค่าเท่ากับ 5.31× นิวตรอน/ตร.ซม. วินาที ค่าต่ำสุดของเทอร์มัลนิวตรอนฟลักซ์ จะอยู่ที่ท่อ CA 3 และมีค่าเท่ากับ 6.38× นิวตรอน/ตร.ซม. วินาที ส่วนค่าเรสโซแนนท์นิวตรอนฟลักซ์ ที่ท่อ CA 2 มีค่ามากกว่าที่ท่อ CA 3 และมีค่าเท่ากับ 1.89× นิวตรอน/ตร.ซม. วินาที และค่าเรสโซแนนท์นิวตรอนฟลักซ์ ที่ท่อ TA ที่ตำแหน่ง thermal column มีค่าน้อยกว่าที่ท่อ TA ที่ตำแหน่ง bridge โดยมีค่าเท่ากับ 1.19× นิวตรอน/ตร.ซม. วินาที