การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในตัวอย่างทรายแม่น้ำจากบริเวณอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชดา ทองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสงค์เกษราธิคุณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติในตัวอย่างทรายแม่น้ำบริเวณ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง จำนวน 40 ตัวอย่าง โดยใช้หัววัดแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรสเมตรี โดยวัดและเปรียบเทียบกับIAEA 375 Soil และใช้แหล่งกำเนิดรังสีมาตรฐาน Cs 137 และ Co 60 ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ในการปรับเทียบพลังงานของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ใช้เวลาวัด 10,000 วินาที จากผลที่ได้ พบว่ามีไอโซโทปรังสีของ 214Pb, 214Bi, 212Pb, 228Ac, 208Tl, 238U, 232Th และ 40K ในตัวอย่างทราย และได้วัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีของ 238U, 232Th และ 40K พบว่าค่ากัมมันตภาพจำเพาะของ 238U,232Th และ 40K อยู่ในช่วง 21.24 40.71 Bq/kg,18.50 42.34 Bq/kg และ 288.63 592.81 Bq/kg ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ย 30.33 ± 0.81 Bq/kg ,30.52 ± 0.87 Bq/kg และ440.17 ± 10.23 Bq/kg ตามลำดับ