การวิเคราะห์หาปริมาณทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี พร้อมกันโดยวิธีสแควเวฟโวลแทมเมทรี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิชิต ศรีลาเคน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธพงษ์ อุดแน่น

  • อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ศึกษาวิธีอย่างง่ายเพื่อทำการวิเคราะห์หาปริมาณทองแดง (II) ตะกั่ว (II) และสังกะสี (II) พร้อมกันด้วยวิธีสแควเวฟโวลแทมเมทรี โดยที่ในการตรวจวัดใช้หยดปรอทแบบแขวน (เอชเอ็มดีอี) เป็น ขั้วไฟฟ้าทำงาน ใช้ซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์เป็นขั้วไฟฟ้าอ้างอิง และใช้แพลตทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าช่วย และใช้กรดอะซิติก โซเดียมอะซิเตด (พีเอช 5.0) เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ จากผลการทดลองพบว่าตำแหน่งพีดของทองแดงเกิดที่ศักย์ไฟฟ้า+0.03 โวลต์ ตะกั่วเกิดที่ 0.36 โวลต์ และลังกะสีเกิดที่ 0.97 โวลต์ สำหรับในการวิเคราะห์หาปริมาณสารใช้เทคนิคสแตนดาดแอดดิชัน ได้ประยุกต์วิธีดังกล่าวนี้วิเคราะห์ตัวอย่างที่ เตรียมขึ้นมาเองและตัวอย่างสุรากลั่นไทย