การหากำไรสูงสุด (Maximum Profit)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุดารัตน์ เพ็ชร์รุ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญมี วัฒนานนท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาข้อมูลการผลิตสินค้าหลายชนิดจากโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องครัวสแตนเลส เราพบว่าการผลิตสินค้ามาวางจำหน่ายในท้องตลาดสินค้าบางตัวนอกจากจะไม่ช่วยเพิ่มยอดขายของโรงงานแล้วยังทำให้โรงงานขาดทุน เปลืองวัตถุดิบ เปลืองแรงงาน เปลืองเวลา เปลืองพื้นที่ในการจัดวาง เราจึงทำการสุ่มตรวจสอบสินค้าจำนวน 20 ชนิด ได้แก่ ทัพพีใหญ่ ด้ามดำ, ทัพพีแขก ด้ามดำ, ขันน้ำ 18 ซม., เหยือกน้ำอันดามัน 11 ซม., ตะหลิวใหญ่ ด้ามดำ, ถาดกลม 25ซม., ถาดหลุมกลม 4 ช่อง 28 ซม., ชามผสมแป้ง 15 ซม.,ชุดอ่างอุ่นอาหารใหญ่ RT, โถข้าว 18 ซม., หม้อตุ๋น 18 ซม., หม้อหิ้ว 13 ซม., หม้อแขกแปซิฟิค 22 ซม., กระทะผักบุ้งไฟแดง 36 ซม.(ด้าม), หม้อด้ามแปซิฟิค 18 ซม.(4), หม้อด้ามญี่ปุ่น 18 ซม., หม้อสตูว์ 22 ซม., มีดผลไม้ปลายมนแปซิฟิค 5 นิ้ว, มีดแล่และหั่นแปซิฟิค 5 นิ้ว และมีดสับแปซิฟิค 5 นิ้ว ทำการสร้าง linear programmingภายใต้เงื่อนไขต่างๆ เช่น เงินทุน (investment), แรงงาน (labour), พื้นที่ (space), เวลา (time) และวัตถุดิบ(material) โดยวางแผนการผลิตล่วงหน้า 3 เดือนแล้วเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจสอบว่า สินค้าไหนควรผลิตและผลิตกี่ชิ้น จากการตรวจสอบพบว่าเราควรผลิตสินค้า 3 ชิ้นคือ ตะหลิวใหญ่ ด้ามดำ, หม้อด้ามญี่ปุ่น 18 ซม. และมีดผลไม้ปลายมนแปซิฟิค 5 นิ้ว ควรผลิตสินค้าจำนวน 14,824 ด้าม 4,999 ใบ และ 71,299 ด้ามตามลำดับ ซึ่งจะทำให้โรงงานได้กำไรสูงสุด 1,577,613 บาท