การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชา Discrete Mathematics

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรางทอง สว่างวงศ์ธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มีโชค ชูดวง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ CAI (Computer Aided Instruction หรือ Computer Assisted Instruction) เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนอหรือบรรยายเนื้อหา และสร้างโจทย์ข้อมูลหรือคำสั่งต่าง ๆ เข้าไปประมวลผลแล้วแสดงผลลัพธ์ออกมาได้ ซึ่งคุณสมบัติของสื่อแบบนี้เรียกว่า Interactive การนำสื่อการเรียนการสอนนี้มาประยุกต์ใช้ในแวดวงการศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งสำหรับผู้สอน และผู้เรียนสำหรับโครงงานนี้ ผู้จัดทำได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในการศึกษาวิชา Discrete Mathematics เนื่องจากวิชานี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ แขนงวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ และแนวคิดของวิชานี้ ยังเกี่ยวข้องกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ด้วย ผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรมToolBook II Instructor ในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนี้ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบสำหรับผู้เรียนเพื่อใช้ เป็นเครื่องวัดความเข้าใจของผู้เรียน

Computer Aided Instruction (CAI) is self learning process by using computer software to present or describe the matters and create data or other commands to process data and show results. This property of instruction is called that “Interactive”. Many persons take this instruction to apply and use in the education area which will be more useful for instructor and students.For this project, I have developed CAI for using in Discrete Mathematics study. Since this subject covers and involves many areas in Mathematics, and the concepts of this subject concern with the basic ideas of computer programming. I used “ToolBook II Instructor” program to create and develop this CAI. In addition, the exercises for students are provided to check the student understanding.