ระบบช่วยเดาคำศัพท์ภาษาไทยในโทรศัพท์มือถือ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพงศ์ อินทระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยา นฤดมกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบช่วยเดาคำศัพท์ภาษาไทยในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นระบบที่มีความสามารถในการช่วยเดาคำที่จะพิมพ์ในข้อความ (message) ภาษาไทยที่ส่งทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้การส่งข้อความทำได้รวดเร็วและราบรื่นขึ้น ระบบนี้พัฒนาขึ้นมาโดยใช้พื้นฐานทาง Natural LanguageProcessing (NLP) ในส่วนของ segmentation และ spelling check โดยระบบมีส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ทำการตัดคำซึ่งจำเป็นสำหรับประโยคภาษาไทย และส่วนที่ทำการเดาคำศัพท์ ประโยชน์หลักของโครงงานนี้คือ ได้ ต้นแบบระบบช่วยเดาคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับโทรศัพท์มือถือ และผลพลอยได้ของโครงงานนี้คือ ได้ต้นแบบคลาสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NLP ที่ Implement โดยภาษา C++ 2 คลาส คือ คลาสสำหรับตัดคำ (segmentation)และ คลาสสำหรับเดาคำศัพท์ (spelling check) ซึ่งคลาสที่ได้มานี้สามารถนำไปใช้ต่อในงานชิ้นอื่นที่ต้องการความสามารถนี้ได้โดยง่าย

In this project, we proposed the idea used in developing the Thaichuaydow system.Thaichuaydow system is able to guess the word in message writing process on mobile phone, to help completing the message easily and quickly. This system was developed by using basic knowledge of Natural Language Processing (NLP) including segmentation and spelling check. The system comprises two main parts: segmentation which is needed for Thai sentence and spelling check. The achievement of this project is a prototype of Thaichuaydow for mobile phone. The two classes, segmentation class and spelling check class, which is implemented with C++ can be easily used by other NLP application.