ระบบจัดการนิตยสาร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ต่วนกัสฟี หะมะ

  • ยศธร กานต์ชนาพงศ์

  • สุภาวิตา เทพสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบเพื่อใช้การจัดการนิตยสาร วารสาร ทั้งประเภทราย สัปดาห์ รายเดือน หรือรายปักษ์ เป็นต้น โดยการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดแยกเป็นหมวดหมู่ สามารถทำการค้นหาได้หลายรูปแบบได้ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว แนวทางการศึกษาโดยสมาชิกภายในกลุ่มจะทำการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูล (Database) วิธีการเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Visual Basic และศึกษาการใช้งานฐานข้อมูล รวมทั้งศึกษาการเชื่อมต่อกันของข้อมูล เข้ากับ Form ของ Visual Basic Abstract: The purpose of this project is to develop a system for magazine and journal management for those types of subscription in terms of weekly, monthly, fortnightly, and so on. The data collecting and details of information are classified in to groups. Searching magazines and journals can be done by various methods with accuracy, convenience, and rapidly. The study of this project was initiated when the project members looked into database system, writing computer programming using Visual Basic Program, database using, and the connection of data to the Form of Visual Basic Program.