คาราโอเกะออนไลน์ด้วยสื่อประสมแบบสตรีมมิ่ง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทินวัฒน์ พงษ์ทองเมือง สุชิรา แซ่ซิ้ม

  • ฉวีวรรณ แก้วนพรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เพ็ญณี หวังเมธีกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ สังคมรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขันกันสูง วิถีชีวิตที่เร่งรีบ ต้องแข่งกับเวลา สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดภาวะความเครียดเกิดขึ้น ประกอบกับในปัจจุบัน ระบบเครือข่ายภายในองค์กรต่างๆ มีความรวดเร็วมากขึ้น ทำให้คณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะพัฒนาระบบ Karaoke Online with Streaming Media โดยใช้เทคโนโลยี .Net และการเข้าถึงข้อมูลแบบ Progressive Streaming เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูล อีกทั้งยังสร้างความบันเทิง เพลิดเพลิน ช่วยลดความตึงเครียดที่เกิดจากภาวการณ์ทางสังคมปัจจุบันอีกด้วย คาราโอเกะที่ผู้จัดทำนำเสนอเป็นระบบคาราโอเกะในองค์กรที่ใช้เทคโนโลยี Client Server ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร เครื่อง Client สามารถใช้ได้พร้อมกัน ทุกเครื่อง จากเครื่อง Server เครื่องเดียว ระบบนี้สามารถเป็นทั้งคาราโอเกะส่วนบุคคล หรือ สาธารณะ สมาชิกสามารถสร้างรายการเพลงของตัวเองได้อย่างไม่จำกัด และสามารถเผยแพร่ให้คนอื่นชมได้ Abstract: Nowadays, most people live in the high competition and hurry environment These things are the causes of stress as well as conducting to be serious disease. In addition, The present Network System is in the high speed performance. Thus our groups think to develop Karaoke Online with Streaming Media that use .Net Technology and Progressive Streaming to transmit data rapidly. Moreover, Karaoke Online with Streaming Media create entertainment, enjoying and reduce serious as well. Karaoke Online with Streaming Media that our group present is Karaoke System under the organization environment. It uses Client Server technology for implementing. We can use many Client at the same time from one Server. This system is able to create private playlists or public playlists. Not only The members can make several playlists that are not limitedly by themselves but, the playlists can be shared to other people as well.