ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและกิจกรรมของนักศึกษา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จงกล ทองคำ

  • ฐาปนีย์ รัตนพงศ์

  • เสกสรร มาลานุสรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากระบบการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นการเช็คชื่อแบบการเขียนชื่อลงในกระดาษ ซึ่งการเขียนชื่อลงในกระดาษทำให้มีความล่าช้า สิ้นเปลืองทรัพยากรและอาจจะมีการเขียนชื่อแทนกันได้ เพื่อเป็นการบันทึกและตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อตรวจสอบการทำกิจกรรมของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ว่านักศึกษาคนใดได้ทำกิจกรรมใดบ้าง จากความสำคัญข้างต้น จึงได้เกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยการสแกนลายนิ้วมือและกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการที่มีมาตรฐานและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Abstract: At present, because the classroom check in system of student that is in Computer science major is how to sign on the paper. It causes the lateness and losing resources. Students may sometimes sign to give their friends. So this system will help to record and check in classroom that enhances the more convenience. And it is the tools of teachers which they use for considering students who check in the classroom and attend activities. We aim at the importance in above and think to solve the problem and get to develop system that student are checked in classroom by fingerprint the classroom check in and student activities system. This causes efficiency of good service and increase standard of system. Moreover this system offers convenience for teachers, students and staffs of Computer science major.