การวิเคราะห์และออกแบบระบบกรณีศึกษา : ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ สถาบันพล ศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรัญญา แก้วล่องลอย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิสุทธา อารีราษฎร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศ ที่เชื่อถือได้ และ 2) พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ สถาบันพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ในการศึกษาระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ สถาบันพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ได้ทำการศึกษาระบบงานตามวงจรการพัฒนาระบบงาน และนำมาพัฒนาโปรแกรม ใช้โปรแกรม Delphi รุ่น 7 ใช้โปรแกรม MySQL เป็นเครื่องมือในการทำฐานข้อมูล ใช้วินโดว์ XP เป็นระบบปฏิบัติการเพื่อประมวลผล ข้อมูลที่ใช้ในระบบได้มาจากฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ สถาบันพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เชื่อถือได้ และ สามารถนำมาใช้แทนระบบปัจจุบันได้ Abstract: The main purposes of this study were to 1) study regarding system analysis and design to develop an information system which are reliable and 2) develop Swimming Processing Information System of Maha Sarakham Physical Education Institute.The tools used in developing this system were development Life Cycle: SDLC, software was the Delphi Version 7.0 and database system used was MySQL. This system running under the Windows XP and workstations were Windows XP. The information from the actual system used in the Maha Sarakham Physical Education Institute was used for the swimming processing. The system will be implemented at the Maha Sarakham Physical Education Institute after being tested for its’ reliability and accuracy. It will be replaced the current system which is being done manually.