การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์หาประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีระพน ภานุรักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หาประสิทธิภาพการเรียนการสอน และ 2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์หาประสิทธิภาพการเรียนการสอน” กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์หาประสิทธิภาพการเรียนการสอน” ได้ค่าอัตราส่วนความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Ratio : CVR) เท่ากับ 1.00 ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หาประสิทธิภาพการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (3.90) Abstract: The purposes of this study were to; 1) determine the efficiency of computer program title “The Efficiency of Instructional Program” and 2) study the satisfactions of using on this computer program. Samples were 10 teachers in Academic year 2007 at Maha Sarakham Education Region Area 1, the instrument were computer’s program constructed by the researcher, the assessment forms on computer program and questionnaire for satisfaction. Results showed that the efficiency of the computer program in Content Validity Ratio (CVR) was 1.00 (higher than Minimum Value of Acceptance) and satisfactions for using computer program as a whole were at high level (3.90).