การวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในดิน จากบริเวณอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะรัตน์ สีคง

  • ภัทริกา ศรีขอดเขต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉันทิชย์ สาธิตานันต์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาปริมาณกัมมันตภาพรังสีและศึกษาชนิดของไอโซโทปรังสีในดิน จากอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 24 ตัวอย่าง โดยใช้หัววัดรังสีแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์ (HPGe) และระบบการวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรสโคปี โดยเริ่มจากการศึกษาวิธีการและทำการหาประสิทธิภาพของหัววัดรังสีแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์ (HPGe) โดยใช้สารมาตรฐานดิน (IAEA soil 6) ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และทำการวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างดินจำนวน 24 ตัวอย่างผลการทดลองพบว่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่วัดได้นั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีไอโซโทปของ Ra 226, Cs 137,Th 232, U 238 และ K 40 ในตัวอย่างดิน The purposes of this project were to measure the radioactivity level and to study the Radioactive Isotope in 24 soil samples from Sahassakhan District in Kalasin Province. The measurement instrument was a germanium radiation detector (HPGe). The analysis was done by means of Gamma Spectroscopy. The study procedures started from determining the methods and finded the efficiency of Germanium radioactive detector (HPGe) using the standard soil (IAEA soil 6) from the Office of Nuclear for Peace. Then 24 soil samples were measured to find out the radioactivity level. The results revealed that the radioactivity was found at the normal level and the Isotopes found in the soil samples included Ra 226,Cs 137, Th 232, U 238 and K 40.