การสำรวจชั้นตะกอนและระดับน้ำบาดาลของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด้วยกระบวนการ Resistivity survey

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีรวัฒน์ คงโนนกอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมศักดิ์ ปริชานิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • สราวุธ จันทรประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระบวนการ Resistivity survey เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับการสำรวจทางธรณีวิทยา เพื่อระบุชนิดและโครงสร้างของชั้นหินหรือชั้นตะกอน โดยอาศัยค่าความต้านทานจำเพาะ ที่ได้จากการวัด โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงดินผ่านขั้วอิเล็คโทรด แล้ววัดค่าความต่างศักดิ์ นำมาคำนวณหาค่าความต้านทานจำเพาะ นำข้อมูลที่ได้ไปเขียนในรูปแบบของกราฟหรือแผนภาพ เพื่อแปลความหมายของข้อมูลต่อไป โครงงานนี้เป็นโครงงานที่นำกระบวนการดังกล่าวมาใช้เพื่อสำรวจชั้นตะกอนของดินและระดับน้ำบาดาลภายในโรงเรียน โดยจำทำการหาค่าความต้านทานจากระดับผิวดินจนถึงที่ระดับความลึก 60 เมตร ด้วยรูปแบบการวางขั้วอิเล็คโทรดแบบ Dipole Diplole แล้วนำข้อมูลที่ได้แปลงเป็นแผนภาพแบบตัดขวาง เพื่อแปลความหมายของชั้นตะกอนและระดับน้ำบาดาล