การโคลนCytochrome b5 และเปรียบเทียบการแสดงออกในยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.) กลุ่มพาเร็นท์และ ยุงที่คัดเลือกด้วยยาฆ่าแมลงDeltamethrin

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พนิดา เลิศเกียรติมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิมล รงค์นพรัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Cytochrome b5 (b5) มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายกระบวนการรีดักชั่นซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า b5 อาจมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านยาฆ่าแมลงของยุงลายบ้าน จึงมีการเปรียบเทียบระดับmRNAของ b5ในยุงกลุ่มพาเร็นท์และกลุ่มที่คัดเลือกด้วยdeltamethrin โดยใช้ RT PCR ซึ่งพบว่ากลุ่มที่คัดด้วยยาฆ่าแมลงมีระดับการแสดงออกmRNAของ b5 มากกว่ากลุ่มพาเร็นท์ 2 เท่า Abstract: Cytochrome b5 (b5) is prominently entailed in several biological reductions. It may play a crucial role in enhancing a resistant ability of Aedes. Expression level of b5 in parental and deltamethrinselected mosquitoes was investigated by means of semi quantitative RT PCR. b5 expression level in deltamethrin selected mosquito was slightly elevated 2 fold higher than parental mosquito. Consequently, b5 may assist insecticide detoxification activity of Aedes through reducing capability.