องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลาหนามหลัง Mystacoleucus marginatus (Valenciennes, 1842) บริเวณลำคลองสาขาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยนาฏ ลิ่มหลัก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วชิระ เหล็กนิ่ม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาองค์ประกอบของอาหารเชิงปริมาณและคุณภาพในกระเพาะของปลาหนามหลัง Mystacoleucus marginatus (Valenciennes, 1842) ในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕o พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เก็บรวบรวมจากลำคลองสาขาของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ใน 4 บริเวณ ได้แก่ คลองป่าพะยอม คลองนาท่อม คลองตะโหมดและคลองรัตภูมิ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนพฤษภาคม 2550 โดยแบ่งขนาดของปลาตามความยาวเหยียดออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ขนาด 0 3.0 เซนติเมตร กลุ่มที่ 2 ขนาด 3.1 6.0 เซนติเมตร กลุ่มที่ 3 ขนาด 6.1 9.0เซนติเมตร และกลุ่มที่ 4 ขนาด 9.1 12.0 เซนติเมตร จากการศึกษาขั้นต้น พบว่ามีความผันแปรของปริมาณและองค์ประกอบของชนิดอาหารตามขนาดกลุ่มความยาวของปลา โดยกลุ่มปลาหนามหลังขนาด 0 3.0เซนติเมตร ขนาด 3.1 6.0 เซนติเมตร และขนาด 6.1 9.0 เซนติเมตร กินแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ชิ้นส่วนพืช และแมลงน้ำ ส่วนกลุ่มปลาหนามหลังขนาด 9.1 12.0 เซนติเมตร กินแมลงน้ำ หอยสองฝาสกุลCorbicula และกุ้งสกุล Caridina ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญของระบบทางเดินอาหารและทฤษฎี River Continuum Concept