ข้าวไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรีสวัสดิ์คชหมี

  • สราวุฒิถือซื่อ

  • ชวลิตเจ้าสันเทียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรวัสส์ น้อยลา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

"ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" คงจะเป็นคำบรรยายที่เหมาะสมที่สุด ในการพรรณนาถึงความ อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติของอาณาจักรไทย อาณาจักรที่ผู้คนประกอบอาชีพ “เกษตรกร “ และต่างก็มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันหลากหลายจนเป็นเอกลักษณ์สำคัญของดินแดนแห่งนี้ ข้าวเป็นหนึ่งในอาชีพเกษตรกร ซึ่งการผลิตข้าวออกมาในแต่ละขั้นตอนใครบ้างที่เรียนรู้ได้อย่าง ถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นการปลูก การกำจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยว การถนอม การกระทำต่าง ๆ และการจำหน่าย ดังนั้นขั้นตอนของการผลิตข้าวจึงได้กำเนิดขึ้นและก่อนที่จะทำการผลิตข้าวนั้น ต้องมีคนที่จะทำการปลูกก่อน ในการกำหนดการเลือกตัวละครนั้นจะมีตัวละครให้เลือก 5 ตัวละครในแต่ละตัวละครนั้นจะมีบุคลิกแตกต่างกัน เมื่อเลือกตัวละครแล้ว จะมีฉากมา และให้เลือกอุปกรณ์ก่อน (เพื่อให้รู้ว่าฉากของเกมที่มีมานั้นต้องใช้อุปกรณ์อะไร) เมื่อเลือกแล้วถ้าเลือกผิดก็จะทำให้การทำภารกิจครั้งแรกไม่ผ่าน และเมื่อเลือกอุปกรณ์ถูกต้องแล้ว จะเริ่มทำการเล่นเกม โดยด่านแรกคือการปลูกข้าวก่อนโดยต้องทำให้ทันตามเวลาที่กำหนด และปลูกให้ได้ทันตามจำนวน เมื่อผ่านด่านแล้วจะมีการอธิบายว่าการปลูกข้าวทำอย่างไร แล้วค่อยไปถึงการกำจัดวัชพืช โดยการเล่นด่านนี้ต้องตัดวัชพืชให้ทันและกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่หล่นมา เมื่อผ่านด่านแล้วจะมีการบอกถึงวิธีการกำจัดวัชพืช โดยจุดเด่นของเกมนี้จะอยู่ที่ตัวละครจะเป็นเด็กเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน และวิธีการนำเสนอในด้านเกมสลับกับการนำเสนอกึ่งสื่อการเรียนรู้ และมีภาพประกอบ ซึ่งในเกมจุดที่ทำให้น่าสนใจคือ ต้องเล่นให้ผ่านด่านก่อนถึงจะได้ข้อมูลที่ต้องการจะรู้ และรูปแบบของเกมกึ่งสื่อการเรียนรู้นี้จะยังมีการพัฒนาในขั้นต่อไป In the water has the fish , in the farm has rice " , might the lecture that is appropriate most in the description arrives at something , The fertile , go to with resource natural place of Thai kingdom the kingdom that the people earns a living , agriculturist , , and differ , there is the culture and various until tradition are important identity of this territory , rice is number one in agriculturist occupation which who is rice production comes out in each the step ? ? at can learn type , clearly , neither will growing very grasping is weed , the saving hooks , preservation , the behavior differs , ++ , and the sale , thus the step has of rice production then the origin will go up and before , do rice that production , must have a person will to do growing before , in filtration character that specification has will the character choose 5 the character in one by one that drama has will different personality , when , choose the character has already , will have the background comes to , and give choose the equipment before , ( , for , what is know the background of the game that has to come to that must use the equipment ? ) , when , choose already if , choose wrong , will make doing duty for the first time don't change , and when , choose the equipment Amen’s , will begin playing game , by first checkpoint is transplanting rice seedlings before by must make in punctually time that fix , and grow give get in time follow the amount , when , change the checkpoint then to have the explanation that , how is transplanting rice seedlings does ? , already softly reach very weed grasping , by playing this checkpoint must cut the weed in time and eradicate the adulterated thing that drop to come to , when , change the checkpoint then to have the giving information arrives at the way eradicates the weed , by the prominent point of this game will that the character is will a child because , the target group is the youth , and the way presents in the sense of the game alternates with the lead present mass media learning half , and have the illustration , which , in dot that make interesting game is , must play give change the checkpoint will have before to arrive at the data that will want to know , and the format of half mass media learning this game will still have the development in a level next ,