คณิตคิดสนุก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.อดิศักดิ์ พุดศรี

  • 2.ภัทรวุธ โชคไฟศาลบริบูรณ์

  • 3.อนุสรณ์ ยั่งยืน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรวัสส์ น้อยลา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีการศึกษามานาน ซึ่งไม่ว่าสาขาที่ศึกษาจะเป็นสาขาใด ล้วนแล้วแต่มีวิชาคณิตศาสตร์มาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น จะเห็นว่าคณิตศาสตร์มีความสำคัญสูง แต่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปกลับไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ส่วนมากนักศึกษาจะศึกษาเพียงเพื่อนำความรู้ไปตอบคำถามข้อสอบ นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งในการเรียนคณิตศาสตร์ที่ให้ความรู้ต่อนักศึกษาเพียงเพื่อตอบคำถามได้เท่านั้น อีกทั้งคำตอบก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วเพราะมีการตีพิมพ์ลงเฉลยคำตอบ ถ้านักศึกษาจะสามารถพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ได้ดีก็ต่อเมื่อ สามารถถามและตอบคำถามด้วยตนเองได้ ด้วยการแสดงวิธีทำ ที่เข้าใจ เป็นต้น ทางกลุ่มจึงเล็งเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์จึงคิดโครงการที่ว่า “คณิตคิดสนุก” คือจะสื่อถึงวิชาคณิตศาสตร์ในแง่มุมที่สนุก มีความรู้ ใช้ความคิด ซึ่งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปจะสามารถจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับทรอดแทรกความสนุกสนานเพลิดเพลินออกมาในรูปแบบเกมส์คณิตศาสตร์คำถามเชาว์ปัญญา เป็นต้น แต่จะมีโจทย์ถามตอบเป็นโครงสร้างหลัก เกมส์คณิตคิดสนุก, คำถามเชาว์ปัญญา, ถามตอบจะมีการแบ่งระดับยาก, ปานกลาง, ง่าย เพื่อที่จะเข้าถึงคนที่จะมาศึกษาได้ทุกเพศทุกวัย สิ่งที่ทางกลุ่มคิดว่าน่าจะประสบผลสำเร็จไม่มากก็น้อยคือนักศึกษาบุคคลทั่วไปจะมีความสนใจในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ที่จะสามารถนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน This program has developed to upward new for is mass learning media gives with cover general that take an interest in something , repair , assemble , grade , computer , which , within a program has substance addition and all substance , in order to , get , lead the knowledge from a program applies the advantage in the sense of differs , ++ , we , emphasize develop the knowledge of technician technical , repair , assemble , grade , the computer gives with cover general , which , there is the necessity must use the computer but , many times at born tiny problem , ++ , The a little , but , can not solve seek those get , must lift go to at a shop where repair the computer , which , make ( lose/go dead ) both of the time and expenses increase by not necessary , in checking repairs , more and more we have then to develop a program for , cover every the head of the course , by consider the Technology of the computer which has the development progress to go up quickly , and have format arrangement of all program , belay , Step , for , easy build [ wasp ] learning and remember , which , the substance within program time assembles to go to with , the computer at the beginning , monitor , Main board , memory , RAM , staggering remembers the fiber plants Main board , the distribution is Partition , installation is Windows , The all , installation , Drive , give with all equipment , the equipment stores the data and love doer stand , assembling computer , using , Utility Tool , look after , installation , OS , 1 more than , system , LAN MODEM INTERNET , staff way hopes very much that , this program will help to make learning of the computer of the student in the course repairs to assemble the computer , easy go up , and make the computer is not the thing in front is bored with again ,