ขุนศึกผู้กล้าแห่งอโยธยา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.รังสรรค์ ศิริสิมะ

  • 2.สธนธรมีโต

  • 3.พิชิตกิ่งอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรวัสส์ น้อยลา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาพสังคมในปัจจุบันของเราเกิดความวุ่นวายขึ้น สาเหตุหนึ่งมาจากการขาดความสามัคคี และ ความเสียสละของคนไทย เนื่องมาจากส่วนใหญ่เด็กขาดการปลูกฝั่งจากผู้ใหญ่ และเริ่มที่ จะรับวัฒนธรรม ทางฝั่งตะวันตกเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน มากขึ้นยกตัวอย่างเช่น การแต่งตัว การเล่นเกมส์ออนไลน์ และ การพูด ทำให้สังคมในปัจจุบันนี้เริ่มมีปัญหามากยิ่งขึ้น จากปัญหาข้างต้น จะพบว่าต้นเหตุของปัญหานั้นเกิดจากการที่ทุกคนขาดความสามัคคี เนื่องจากการดำรงชีวิตในปัจจุบัน มีการแก่งแย่งชิงดี แข่งขัน ต้องการเอาชนะผู้อื่นอยู่เสมอ จึงทำให้ต่างคน ต่างดำรงชีวิต และขาดน้าใจ นักเรียนตีกันไม่พอ ยังถูกแฟนทิ้งประสาทเสีย อีกทั้งยังมีกลุ่มมิจฉาชีพ คอยเอารัดเอาเปรียบ อยู่เสมอ จึงทำให้ไม่มีการไว้ใจกัน ถึงแม้ว่า ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน จะช่วยกันรณรงค์ ทั้ง สื่อต่างๆ แต่ก็ยังมีกลุ่มบุคคล ที่สร้างความแต่งแยกในหมู่ชาวไทย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางกลุ่มผมได้คิดว่า ถ้าหากทุกคนมีความสามัคคี ก็จะไม่เกิดปัญหาเช่นนี้เลย ทางโรงเรียน ไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ ได้มีโครงการ Nectec เป็นโครงการที่มีโอกาสได้ให้กลุ่มนักศึกษาจับกลุ่มกับ เพื่อนพัฒนาโปรแกรม สื่อการเรียน การสอน โปรแกรมเพื่อการบันเทิง ด้วยเหตุนี้ ทางกลุ่มของข้าพระเจ้า ได้มีความชอบในเรื่องของ โปรแกรม เพื่อความบันเทิง และเมล์ จึงได้ลงความคิดเห็น เสนอโครงการ ในเรื่อง Game ขุ่นศึกผู้กล้า แห่ง โย้ยา (The Hero of Ayotaya) Game the hero of Ayotaya ได้อ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ ในสงครามระหว่าง อโยธยา กับ กางทัพพม่า ซึ่ง ในด่านกองทัพพม่า ได้มีจำนวน และ อาวุธ มีความทรงพลังมากกว่าฝ่าย อโยธยา มาก แต่ในฉากจบ แต่ อโยธยา ได้มีความสามัคคี ในหมู่ทหาร จำสามารถ เอาชนะ พม่าได้ แนวการเล่นเป็นแบบฉากเดียวเลื่อน 2 มิติ มีตัวละครให้เลือก 1 ตัว และเมื่อ Clear Strep ครบทุก Strepจะได้ตัวละคร พิเศษ ซึ่งเป็นตัวของละครในชุด นักศึกษา โรงเรียน ไทยบริหารธุรกิจ ที่มีอาวุธแตกต่างกันไป เมื่อผ่านด่านก็จะมีรางวัลตามแต่ละด่านมีการบันทึกคะแนนบนสถิติ เพื่อวัดระดับคะแนน กับผู้เล่นคนอื่น The state of society in now our born the disorder goes up. The one cause is from unity depletion and the sacrifice of a Thai with regard to child majority turns growing river bank from an adult and will begin to receive culture river bank west way comes in to use in the every day life more and more exemplify such as dressing playing game is on line and speaking make the social in nowadays start a problem more and more from a problem above meet that the cause of that problem is born with regard to everybody torn the unity because of the living in now have something compete complete want to win others always then do give have no trusting although every side both of the government sector. The private help each other fight entireness mass media is all but still have the group person at build the disharmony in a group Thai but at any rate group my [ or hair] way realizes that if everybody has unity as a result will don't be born a problem such Game the hero of Ayotaya get implicate Thai history in the war between Ministry of medicine Justice with Burma army which in army Burma checkpoint has a lot of and weapon there is something power shape more than go through to praise Ministry of medicine Justice. The very but in the background ends Ministry of medicine Justice have the unity in soldier group then can win Burma faction playing line is like [ model ] one background moves 2 the dimension there is 1 character choose and when Clear Strep every fully Strep will seize special drama which be formed play performed by all group female school Thai business administration student that have different weapon goes to when change the checkpoint will have a reward follows each the checkpoint there is recording points down on statistics for a temple points level with person play others.