ระเบียบวิธีปริพันธ์ตามวิถีสำหรับการกระดอนของลูกบอลในเชิงควอนตัม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อีซา หอมหวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เทพอักษร เพ็งพันธ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้ เป็นการศึกษาวิธีการคำนวณตัวแพร่กระจายของอนุภาคอิสระและฮาร์มอนิก ออสซิลเลเตอร์ แล้วนำวิธีการที่ได้ไปคำนวณตัวแพร่กระจายสำหรับการกระดอนของลูกบอลในเชิงควอนตัม โดยใช้ระเบียบวิธีปริพันธ์ตามวิถี ตัวแพร่กระจายที่คำนวณได้จะบ่งบอกถึงแอมปลิจูดของความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ทางควอนตัม และนำไปสู่การคำนวณหาฟังก์ชันแบ่งส่วน นอกจากนี้ มุมมองทางควอนตัมของปริพันธ์ตามวิถียังแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อระหว่างฟิสิกส์ยุคเก่ากับฟิสิกส์ยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี