สมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวเปิด M29

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรณัฏฐ์ เศรษฐมาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรากรณ์ แก้วขาว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวเปิด M29 โดยเทคนิคซีซีดีโฟโตเมตรีด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าโชติมาตรปรากฏในช่วงความยาวคลื่นสีน้ำเงิน(B) มีค่า 8.97 ถึง 14.42 และสีเหลือง(V) มีค่า 8.57 ถึง 13.52 และมีค่าโชติมาตรสัมบูรณ์อยู่ในช่วง 3.25 ถึง 2.00 และพบว่าดัชนีสีอยู่ในช่วง 0.07 ถึง 2.14 อุณหภูมิสีผิวอยู่ในช่วง 4090 ถึง 10434 K และอุณหภูมิยังผลอยู่ในช่วง 4104 ถึง 9817 K จากการคำนวณค่าโชติมาตรสัมบูรณ์พบว่าสมาชิกของกระจุกดาวเปิด M29 นี้อาจอยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกับบริเวณดาวในแถบกระบวนหลักของแผนภาพเฮิทซ์ปรุง รัสเซล