ความเข้มรังสีแกมมาตามแนวทางหลวงหมายเลข 401 และ 4247

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เจตรจันทร์ จันทร์นุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมฤทธิ์ วัฒนวาที

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานทางฟิสิกส์เรื่องนี้เป็นการศึกษาความเข้มรังสีแกมมาตามแนวทางหลวงหมายเลข 401 และ 4247 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของความเข้มรังสีแกมมาในพื้นที่ศึกษา โดยใช้เครื่องสเปกโตร มิเตอร์รังสีแกมมา GS 512 ผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นรังสีแกมมาเฉลี่ยที่มาจากโพแตสเซียมมีค่ามากที่สุดในบริเวณหินโคลนปนกรวดและมีค่าน้อยที่สุดในบริเวณหินปูนและปริมาณความเข้มข้นสมมูลเฉลี่ยของยูเรเนียมมีค่ามากที่สุดบริเวณของหินปูนและมีค่าน้อยที่สุดในเป็นบริเวณของหินโคลนปนกรวด ส่วนปริมาณความเข้มข้นสมมูลเฉลี่ยของทอเรียมมีค่ามากที่สุดในบริเวณของตะกอนที่ราบสะสมตัวโดยทางน้ำและมีค่าน้อยที่สุดในหินปูนและอัตราส่วน eTh/eU, K(%)/eTh และ K(%)/eU สามารถนำไปสู่การแบ่งแยกชนิดของหินบริเวณผิวดินได้