การวิเคราะห์ปริมาณ OCPs ในอาหารกระป๋องโดยเทคนิคโครมาโทกราฟ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิยาพร ปานสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์ Organochlorine pesticides (OCPs) โดยเก็บตัวอย่างอาหารกระป๋องในจังหวัดยะลา จำนวน 7 ยี่ห้อ แบ่งเป็นปลากระป๋อง 3 ยี่ห้อ หอยลายกระป๋อง 2 ยี่ห้อ หอยแครงกระป๋อง 1 ยี่ห้อ และปลากรอบกระป๋อง 1 ยี่ห้อ ได้ทำการตรวจสอบวิธีการเพื่อให้สภาวะในห้องทดลองเหมาะสม ซึ่งเปอร์เซ็นต์คืนกลับ (%R) ของสาร OCPs อยู่ในช่วง 70.1 91.9% ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟ (GC ECD) พบว่า อาหารกระป๋องทุกชนิดมี P P´DDE มากที่สุด ในปริมาณ 21.66 – 1308.94 ppb ยกเว้นหอยแครงกระป๋อง ส่วนสารที่พบในอาหารกระป๋องทุกชนิด คือ Endosulfan sulfate ปริมาณ 0.52 – 6.51 ppb This study involved the analysis of Organochlorine pesticides (OCPs) in various commercial caned foods sampled from local market in the Yala province. The food samples analyzed in this study were 3 brands of caned fishes, 2 brands of salted shell fish, 1 band of blood cockle, and 1 salted fish sample. This experimental procedure was modified and validated to suit local condition our laboratory experiment. The recovery results were in the range of 70.1 91.9 %. After preparation and extraction, all extracted samples were then analysed by GC ECD. The analytical results showed that high levels of P P´DDE were found to be contaminated in all samples of analyses at concentration range of 21.66 – 1308.94 ppb. However, all analyzed samples were found to be contaminated with endosulfan sulfate at the concentration range of 0.52 – 6.51 ppb.