สื่อใจด้วยใบหน้า Know Face Know Heart

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรพงษ์ คุปตวุฒินันท์

  • วริสร์ วรเวทย์สกุล

  • วราศิริ พวงมาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สื่อใจด้วยใบหน้า เป็นโครงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตรวจสอบภาพใบหน้ามนุษย์ โดยจะรับภาพใบหน้ามาจากผู้ใช้แล้วนำมาตรวจสอบกับภาพใบหน้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูลว่าตรงกันหรือไม่ ซึ่งมาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องคือการเปรียบเทียบค่าเฉพาะของแต่ละใบหน้าที่ได้มาจากการคำนวณ ซึ่งภาพใบหน้าของแต่ละคนจะมีค่าเฉพาะที่แตกต่างกัน เมื่อนำค่าเฉพาะของภาพใบหน้าที่รับเข้ามามาทำการเปรียบเทียบกับค่าเฉพาะของภาพใบหน้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูลแล้ว ถ้าผลการเปรียบเทียบมีค่าความใกล้เคียงมากกว่าเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ จะถือว่าภาพใบหน้าที่รับเข้ามานั้น มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นภาพใบหน้าของบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูล ในกรณีที่มีภาพใบหน้าในฐานข้อมูลมีค่าความใกล้เคียงมากกว่าเกณฑ์มากกว่าหนึ่งภาพ จะถือว่าภาพในฐานข้อมูลที่มีค่าความใกล้เคียงจากการเปรียบเทียบมากที่สุดเป็นภาพใบหน้าของบุคคลที่รับภาพใบหน้าเข้ามา ทั้งนี้โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของบุคคลนั้นให้ทราบ โดยสรุปแล้ว สื่อใจด้วยใบหน้า เป็นโครงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อนำไปใช้กับการเข้าพักโรงแรม คือใช้สำหรับการยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องพักนั้นๆ หรือไม่