ยางพาราพารวย The rubber tree to millionaire

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันชัย กัณรงค์

  • ปิยธิดา พันทวี

  • วิภาวัลย์ คงประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมเพชร สมร่าง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอาชีพการปลูกยางพาราในประเทศไทยมีอัตราการปลูกที่ลดน้อยลง เนื่องจากความไม่เอื้ออำนวยทางด้านต้นทุน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้ได้นำเสนอถึงวิธีการปลูกยางพาราและประโยชน์ของการปลูกยางพาราให้ประชาชนได้ทราบ และเห็นความสำคัญของอาชีพการปลูกยางพาราและเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามภูมิลำเนาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพที่มั่นคง ในอนาคตข้างหน้า ยางพาราจะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในด้านอุตสาหกรรมซึ่งจะนำมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงของเล่นเด็ก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำจากยางพารา อีกด้านหนึ่งยางพารายังสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปลูกพืชล้มลุกเป็นจำนวนมาก ซึ่งพืชล้มลุกนั้นมีอายุสั้นและยังมีความมั่นคงต่ออาชีพน้อย มีอัตราการเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติได้ง่ายเกิดความเสียหายได้ง่าย ดังนั้นผู้จัดทำจึงเห็นว่าประชาชนยังมีความเสี่ยงต่อ การประกอบอาชีพและอยากให้ประชาชนหันมาปลูกยางพาราเพื่อสร้างความมั่นคงต่ออาชีพจึงได้ทำสื่อมาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเพราะว่ายางพารานั้นเป็นไม้ยืนต้นมีความเสี่ยงต่อความเสียหายน้อยกว่าพืชล้มลุกและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า