ย้อนรอยกรุงเก่า AYUTTHAYA U-TURN

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นทพล วงษ์อำไพ

  • วุฒิชัย เชยสกุล

  • รุ่งโรจน์ ปานช้าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันชัย สิงห์โตขำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องปัญหาของประเทศไทยตอนนี้คือการ เกิดความไม่สงบสุขของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นทางเหตุการณ์ไม่สงบของภาคไต้ ในเรื่องของการเมือง ในเรื่องของรัฐบาล และในเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้แก้เท่าไรก็ไม่ยอหายสักที่ ทำให้ประเทศไทยเกิดความไม่สงบสุข ขาดความสามัคคีภายในการเทศ เกิดการเอารัดเอาเปรียบในหลายๆ ด้าน จึงทำให้เกิดความวุ้นวายภายในประเทศเกิดขึ้นในตอนนี้ ปัญหาในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังแก้ไขไม่ได้ กลุ่มผลเลยมีความคิดว่า จะทำเรื่องสั้นเรื่องนี้ขึ้นเพื่อแนวแนวคิดเป็นคติสอนใจแก่ผู้ที่คิดร้ายทำลายประเทศชาติ เรื่องสั้นเรื่องนี้จะจำลองสถานการณ์ ความเป็นอยู่ของคนสมัยอยุธยาว่ามีความสามัคคีอย่างไร ทุกคนต่างมีความสามัคคี รักใคร่ปองดองกัน ชีวิตก็จะมีความสุข แต่ในเมื่อขาดความสามัคคีทำให้เกิดปัญหามากมาย และในที่สุดก็เกิดความเสียหายเสียบ้านเสียเมืองในที่สุด กลุ่มผมจึงอยากจะนำสถานการณ์นี้มาเป็นแง่คิด คติเตือนใจ ของคนสมัยนี้ ให้สามัคคีกัน ปัญหาทุดอย่างก็จะดีขึ้น สรุปได้ว่าปัญหาต่างที่เกิดขึ้นต้องมีทางออก ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันช่วย ทุกอย่างก็จะสำเร็จ แต่ถ้าเมื่อทุกคนไม่ร่วมมือกัน ต่างคนต่างทำ ไม่มีความสามัคคีต่อกันปัญหาก็จะเพื่อมากขึ้น และเกิดความเสียหายในที่สุด