มหัศจรรย์สมุนไพร(Magic Herbal)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีรวรรณ มะลูลีม

  • พัชราภรณ์ ประทุมเวช

  • สุพัตรา ชัยเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันชัย สิงห์โตขำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในอดีตพืชสมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนับพันปี และยังคงคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้แต่ในปัจจุบันการแพทย์แผนใหม่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น คนไทยได้มองข้ามความสำคัญของสมุนไพรไทยอันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าภูมิปัญญาไทย ล้วนแล้วเป็นที่รู้จักในการบริโภคและการใช้ประโยชน์ หากศึกษาและเรียนรู้ประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้ไว้ ยามถึงเวลาจำเป็นที่ต้องนำไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ก็จะมีทั้งทักษะและความรู้ เป็นอีกเส้นทางหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพก่อนเจ็บป่วย หรือรู้วิธีการดูแลรักษาตนเองแบบง่ายๆ ด้วยพืชอาหารสมุนไพรไทยที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราเอง In plant herbs Thai past is was location pair thing and a Thai long ago counted to involve year And still the worth comes to until nowadays.But in now medical new profession has come in to have a role more.A Thai has looked over the importance of Thai accident thing herbs that can call that Thai intellect all at know in consuming and applying. If study and learn the advantage of these thing keep a guard reaches the time necessary that must apply the advantage to yourself, family , community , as a result will have both of the skill and the knowledge be again the one route in health push before is sick or know the way looks after yourself likes to are simple with food herbs Thai location plant round ourselves.