ผลกระทบจากการถูกกัดกินต่อการเติบโตของใบหญ้าทะเลชนิด Thalassia hemprichii (Ehren.) Ascher.

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยิ่งยศ ลาภวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัญชนา ประเทพ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยเรื่องนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของหญ้าทะเลในเชิงการเติบโตของใบ เมื่อถูกกัดกิน หญ้าทะเลที่ใช้ในการศึกษาคือ Thalassia hemprichii (Ehren.) Ascher. จากการสำรวจหญ้าทะเลชนิดนี้บริเวณหาดหยงหลำ จังหวัดตรังพบว่า หญ้าทะเล มีการถูกกัดกินของใบ 2 ระดับ คือระดับปานกลาง และระดับหนาแน่น ซึ่งมีสัดส่วนของพื้นที่ใบที่ถูกกัดกินต่อพื้นที่ใบทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่ 12.24±2.20% และ 51.12±4.00% ตามลำดับ ในขั้นตอนการศึกษา ได้แบ่งชุดทดลองเป็น 4 ชุด ได้แก่ 1)ชุดที่ไม่ถูกกัดกิน 2)ชุดถูกกัดกินปานกลาง 3)ชุดถูกกัดกินหนาแน่น และ 4) ชุดถูกกัดกินตามธรรมชาติ โดยได้จำลองการถูกกัดกินโดยการตัดใบ แต่ละชุดการทดลองทำการศึกษา 3 แปลง ทำการเก็บข้อมูลการเติบโตของใบ ทุกๆ 10 วัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่าหญ้าทะเลในชุดถูกกัดกินหนาแน่นมีการสร้างเนื้อเยื่อใบได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับเนื้อเยื่อใบเดิมที่มีอยู่ แสดงให้เห็นว่าหญ้าทะเลมีการตอบสนองในการเร่งการเติบโต หลังจากโดนกัดกินอย่างหนักเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ และมีการฟื้นสภาพอย่างรวดเร็ว This study focuses on responses of seagrass after being grazed in term of leaf growth. Thalassia hemprichii was the species used in this study. From the survey at Yong Lum , Trang province, T. hemprichii has been grazed in 2 different degrees, moderately grazed and intensively grazed. Ratios of removal leaf area were 12.24±2.20% and 51.12±4.00% respectively. There were 4 treatments manipulated in this study , 1)ungrazed, 2)moderately grazed, 3)intensively grazed and 4)naturally grazed (control treatment). Grazing by herbivory was simulated by leaf clipping. Leaf growth was measured every 10 day for 2 months. We had found that intensively grazed plants had the highest relative leaf growth rate. It indicates that seagrass can increase leaf growth rate after being heavily grazed by herbivores in order to survive and recover rapidly.