จำนวนโครโมโซมของต่อมะเดื่อที่พบในมะเดื่อ Ficus auriculata Lour.

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพรรณ ยิ้มแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาส ศตสุข

  • ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาต่อมะเดื่อที่พบในมะเดื่อ Ficus auriculata Lour. ซึ่งเก็บจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบต่อมะเดื่อ 3 ชนิด คือ Ceratosolen emarginatus, Philotrypesis longicaudata และ Sycoscapter roxburghi ศึกษาจำนวนโครโมโซมจาก Gonad ของต่อมะเดื่อเพศผู้ โดยแช่ในสารละลาย Colchicine เข้มข้น 0.05% ที่ช่วงเวลา 16 24 ชั่วโมง และย้อมด้วยสี Carbo fucsin เป็นเวลา 10 นาที พบว่า C.emarginatus มีจำนวนโครโมโซม 18 แท่ง (n=18) และ P. longicaudata มีจำนวนโครโมโซม 16 แท่ง(n=16) สำหรับ S. roxburghi ไม่สามารถศึกษาจำนวนโครโมโซมได้ เนื่องจากจำนวนตัวอย่างที่พบมีน้อยและไม่พบการแบ่งเซลล์ในระยะ Metaphase Abstract: Fig wasp species were identified from Ficus auriculata Lour. collected from Ton Nga Chang Wildlife Sanctuary, Songkhla province. Three species of fig wasp were found: Ceratosolen emarginatus, Philotrypesis longicaudata and Sycoscapter roxburghi. The chromosome number of each species was determined from male gonad by a technique using 0.05% Colchicine (16 24 hours) and Carbo fucsin stain (10 minutes). It was found that Ceratosolen emarginatus obtained the haploid chromosome number of 18(n=18) whereas the haploid number of Philotrypesis longicaudata was 16 (n=16). However,the chromosome number of Sycoscapter roxburghi could not be identified from this study due to a small number of the wasp sample and the division cells were not in the metaphase stage.