Pv.pppk-dhps ถูกสร้างใน c600 fol ได้จริงหรือ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทนงศักร ชินอรุณชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดารินทร์ คงคาสุริยฉาย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มาเลเรียเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งในประเทศไทยซึ่งเคยมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและมีการปราบปรามมากมายเพราะสาเหตุอะไรที่เชื้อมาเลเรียจึงไม่สูญพันธุ์ไป ก็เพราะว่า เชื้อมาเลเรียสามารถที่จะกลายพันธุ์ต่อต้านยาที่เราใช้ปราบปรามได้ เราจึงจำเป็นต้องศึกษาว่ามันสามารถที่จะกลายพันธุ์ได้อย่างไร โครงงานนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง dhps ของ Plasmodium vivax ซึ่งเป็น DNA ช่วงหนึ่งของเชื้อมาเลเรียซึ่ง DNA ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เกิดการกลายพันธุ์มากที่สุด เชื้อ Plasmodium vivax เป็นเชื้อมาเลเรียที่มีการดูแลยากมากและต้องเลี้ยงในเลือดของคน ทางผู้ทำโครงงานจึงคิดว่า ควรจะศึกษา DNA ของเชื้อมาเลเรียในแบคทีเรียที่มีการดูแลที่ง่ายกว่าและสังเกตการกลายพันธุ์ที่ง่ายกว่าเราจึงทำการ clon DNA ของ Plasmodium vivax เข้าสู่ c600 Δfol แล้วตรวจสอบว่า DNA ที่เรา clon เข้าไปนั้นสามารถทำงานได้ใน c600Δfol ได้จริง ถ้า dhps ทำงานได้ใน c600Δfol จริงก็จะเป็นประโยชน์ในการทดลองต่อไปทั้งในการศึกษาการกลายพันธุ์ของเชื้อมาเลเรียและการดูแลรักษา