ระบบการจัดการเอกสารอัตโนมัติเพื่อแบบนำเสนองาน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ ไวยมัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนาพรรณ ประสมวงศ์

  • จิรภา โหตระไวศยะ

  • ประวีณ กาญจนไพศาล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

The purpose of this project is to organizing document to presentation slides automatically. A user will be provided various features, namely, Organizing draft document applies with AI Techniques, Keyword Mining for particular template, and Complete Template Preview generates to Downloadable PowerPoint File. With AI techniques, a draft document will be provided not only the auto bullets or headline and contents partitioning, but also the main idea of a document will be analyzed and others unnecessary contents will be cleansed. With Mining Techniques, the contents will parse to analyze the keyword which matches to particular template quickly. The user’s usage profile will be kept as Trained Database to use to accurate prediction. With the web interface, a user can preview the contents with template before downloading. Therefore, a user can go back to make a correction with their contents. Finally they will get the PowerPoint File to download as desire. The advantage of the project is because it contains both technical and knowledge fields to generate the product. Hence, a user’s work will be processed with the best algorithms and beautiful patterns.