ระบบควบคุมและตรวจสอบเครือข่ายตรวจรู้ไร้สายในพื้นที่การเกษตร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เฉลิมพล ศิริอาคเนย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนันต์ ผลเพิ่ม

  • ชัยพร ใจแก้ว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการเกษตรกรรมในประเทศไทยได้กลายเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีค่ามากของประเทศเพราะมีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เหมาะสมแก่การเกษตร และพื้นที่ทางการเกษตรได้ขยายขนาดกว่าเมื่อก่อนมาก เมื่อเราต้องการที่จะทราบถึงสภาพแวดล้อม (เช่น อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์) ในบริเวณหนึ่งอย่างละเอียด บางครั้งอาจจะต้องใช้แรงงานคนไปตรวจวัดสภาพ จดบันทึกข้อมูลลงกระดาษ และนำกลับมารวบรวมในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ทีหลัง ซึ่งถ้าจุดที่เราสนใจมีมากขึ้นหลายเท่า เราจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนมากขึ้นตามไปด้วย และข้อมูลที่ได้อาจจะมีความละเอียดไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ การแสดงผลวิเคราะห์แบบเดิม ๆ อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ แต่ถ้าหากระบบทั้งหมดถูกกำหนดและสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ มีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด มีระบบตรวจสอบที่เข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจน และสามารถจัดการระบบเป็นศูนย์กลาง ระบบควบคุมและตรวจสอบเครือข่ายตรวจรู้ไร้สายจึงได้มาเป็นคำตอบของสิ่งเหล่านี้ เพราะมีการใช้อุปกรณ์ Wireless Sensor Networks (WSN) ซึ่งมีขนาดเล็กและใช้พลังงานไม่มากนัก นำไปวาง ณ จุดต่าง ๆ โดย WSN แต่ละตัวนั้นจะเชื่อมต่อกันโดยใช้ Wireless Adhoc Network และส่งข้อมูลกลับมาที่คอมพิวเตอร์ประจำเน็ตเวิร์คนั้นๆ หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะส่งข้อมูลกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์กลางเพื่อประมวลผล เพียงแต่ถ้ามีแต่การตรวจวัดสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวแล้ว เมื่อเครือข่ายเกิดปัญหา หรือ WSN ตัวใดตัวหนึ่งเกิดเสีย จะไม่สามารถตรวจสอบได้ โครงการนี้จึงได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบสถานะของ WSN จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซท์ที่บ่งบอกถึงสถานะการทำงานรายละเอียดของ WSN ในหลากหลายรูปแบบ ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานของ เซนเซอร์แต่ละตัวหรือแต่ละกลุ่ม และสามารถประมวลผลจัดการเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด