ฝึกออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องกับหนุ่มชัดสาวแอ๊บ Mr. Clear and Ms. Abby: Correctly Thai Pronunciation Training

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฏฐ์ ปิยะปราโมทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เขมะฑัต วิภาตะวนิช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การออกเสียงคำภาษาไทยที่ผิดถูกใช้โดยนักจัดรายการวิทยุ ดารา นักร้อง นักแสดง ทำให้กลุ่มวัยรุ่นลอกเลียนแบบและวิธีการออกเสียงที่ผิดยังถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ทำให้เยาวชนรุ่นถัดไปอาจไม่ทราบว่าการออกเสียงที่ถูกต้องเป็นอย่างไร การวิเคราะห์และให้คำแนะนำเรื่องการออกเสียง จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถจึงจะให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ ผู้พัฒนาจึงต้องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ในเรื่องการออกเสียงภาษาไทยที่ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์โดยทดลองออกเสียงคำต่างๆ ผ่านไมโครโฟนให้โปรแกรมวิเคราะห์ว่าผิดเพี้ยนมากน้อยเพียงใดโดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน Speech processing เพื่อเปรียบเทียบการออกเสียงของผู้เรียนกับการออกเสียงที่ถูกต้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการออกเสียงด้วยแบบฝึกหัดอ่านออกเสียงด้วยโปรแกรมได้ทุกที่ทุกเวลา Wrong pronunciation of Thai words pronounced by DJs, actors, and singers, has been widely used among teenagers. Next generations may not know how to correctly pronounce words. Analyzing and giving advices about pronunciation requires phonetician to listen to speaker individually. We, developers, want to develop Computer aided Thai Pronunciation Training software. It allows users to interact by pronounce words into microphone. Then the software will give correctness of pronunciation by using Speech processing technology to compare user's pronunciation with reference pronunciation. This software is able to give advices about correct pronunciation. Furthermore, users can improve their skills through reading exercise anywhere at any time.