ดาวนิวตรอน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนต์อมร ปรีชารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณีเนตร เวชกามา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หัวข้อที่ใช้ในการศึกษานี้จะกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับจุดจบของดาวชนิดหนึ่ง เรียกว่า ดาวนิวตรอน Neutron stars (โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงวิวัฒนาการของดวงดาว ประวัติการค้นพบ คุณสมบัติ โครงสร้างภายในตลอดจนทำไมดาวนิวตรอนจึงประกอบด้วยอนุภาคนิวตรอน ดาวนิวตรอนเป็นจุดจบของดวงดาวที่คงรูปอยู่ได้ด้วยแรงนิวตรอนดีเจเนอร์เรซี (Neutron degeneracy) ซึ่งต้านทานการยุบตัวจากแรงดึงดูดของดาวเอาไว้ และเนื่องจากดาวนิวตรอนเกิดจากการยุบตัวของดาวที่มีขนาดใหญ่จนเป็นดาวที่มีขนาดเล็กมาก ฉะนั้นดาวนิวตรอนจึงมีการหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็ว และปล่อยอนุภาคออกจากขั้วตลอดเวลา เมื่อดาวนิวตรอนหมุนและหันขั้วมาทางโลกผู้สังเกตจากโลกจะได้รับสัญญาณที่ลักษณะเป็นพัลส์ (pulse) ในบางครั้งเราจึงเรียกดาวนิวตรอนว่า พัลส์ซา (Pulsar) In the case that we study is about the end of stars, called “Neutron Stars”. The scopes of the study are the discovery, properties and the structure of neutron stars. Neutron stars are the ending of the stars which maintain equilibrium by neutron degeneracy against its gravitational collapse. Since a neutron star was collapsed from a giant star to form a very small star its result a rapid rotation. Neutron stars have a very strong magnetic field at theirs pole and emit particles from the pole. If the pole of a neutron star is in the line of side to the observer on Earth, the observer will receive the signal like “Pulse”. Some time we call the neutron star as “Pulsar”.