ผลของสนามแม่เหล็กภายนอกต่อสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วาสุเทพ หลวงทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กอบศิริ วรศรี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อะตอมไฮโดรเจนเป็นอะตอมพื้นฐาน การศึกษาโครงสร้างของอะตอมไฮโดรเจนจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจโครงสร้างของอะตอมที่ซับซ้อนขึ้นได้ โดยการศึกษาโครงสร้างอะตอมไฮโดรเจนในที่นี้จะใช้วิธีการหาสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนในสนามแม่เหล็กภายนอกโดยใช้วิธีการคำนวณ ในการคำนวณสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนในสนามแม่เหล็กจะคิดผลของโครงสร้างละเอียดของอะตอมไฮโดรเจนเพื่อให้การคำนวณถูกต้องมากขึ้น จากการคำนวณพบว่าเมื่อใส่สนามแม่เหล็กภายนอกแก่ อะตอมไฮโดรเจน ระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนจะแยกออกจากกัน ทำให้ได้เส้นสเปกตรัมเพิ่มมากขึ้น เราสามารถคำนวณจำนวนเส้นสเปกตรัมที่เกิดขึ้นและความยาวคลื่นของสเปกตรัมแต่ละเส้นได้

Hydrogen atom is a basic atom. The study of hydrogen atom’s structure can help us to derstand the structure of complicated atoms. The study of hydrogen atom’s structure will use the method of finding the spectrum of hydrogen atom in external magnetic field by calculation. The calculation of spectrum of hydrogen atom in external magnetic field will be verified from the fine structure effect of hydrogen atom which will make the calculation more correct. The calculation shows that when hydrogen atom is placed in an external magnetic field, its energy level get shifted which we have more spectrum lines. We can calculate number and wavelength of spectrum lines.