การศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพในการปลูกผักไร้ดิน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุกัญญา บัวศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โสระยา ร่วมรังษี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพในการปลูกผักกาดหอมพันธุ์ “Red Oak” ด้วยระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยศึกษาใน 5 กรรมวิธีที่ 1 ให้น้ำเพียงอย่างเดียว กรรมวิธีที่ 2 ให้น้ำหนักชีวภาพอัตรา 1:5 กรรมวิธีที่ 3 ให้สารละลายธาตุอาหารสูตร CMU#1 : น้ำหมักชีวภาพอัตรา 50 : 1และหาปริมาณธาตุสารอาหารหลักในพืชได้แก่ N, P, K, Mg และ Ca พบว่าผลจากการวิเคราะห์พบว่าการใช้น้ำหมักชีวภาพในการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินสามารถเป็นอาหารเสริมช่วยให้การเจริญเติบโตของผักกาดหอมมีมากขึ้นแต่ปริมาณธาตุสารอาหารหลักในพืชได้แก่ N, P, K, Mg และ Ca ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับชุดควบคุมคือกรรมวิธีที่ 3 ให้สารละลายธาตุอาหารสูตร CMU#1 ฉะนั้นการผสมสารละลายธาตุอาหารและน้ำหมักชีวภาพจึงสามารถช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินได้