ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกิ่งต้นอัคนีทวาร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรรศิดา สุขสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานดา ปานทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อัคคีทวาร (Clerodendrum serratum (Linn.) Moon)) เป็นพืชวงศ์ Verbenaceae มีสรรพคุณในการรักษาโรคริดสีดวงทวาร โครงงานนี้เป็นการศึกาวิธีการสกัด แยกสารจากกิ่งและลำต้นอัคคีทวาร (จากส่วนสกัดหยาบเมธานอล) โดยได้นำส่วน TS115 7 F12 มาแยกด้วยวิธีคอมลัมน์โครมาโทกราฟีแบบธรรมดา โดยเริ่มชะด้วยตัวเคลื่อนที่ 100% ไดคลอโรมีเทน, 2% เมธานอล : ไดคลอโรมีเทน เพิ่มขั้วจนถึง 100% เมธานอล สามารถรวมสารส่วนที่เหมือนกันได้ 10 ส่วน คือจากส่วน TS18 F1 ถึง TS18 F10 มีส่วนสกัดที่น่าสนใจนำมาแยกให้บริสุทธิ์แต่ยังไม่ได้ทำการศึกษาและจากส่วนสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนหลักจากแยกด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโทหราฟี ได้สาร 500 ส่วน อยู่ในขั้นตอนการรวมส่วนที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน บางส่วนที่รวมได้แล้ว คือส่วนที่ 77 – 144, 145 – 204 และ 392 – 481 อยู่ในระหว่างการหาระบบตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อทำการแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟีต่อไป