การศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของส้มโชกุน (Citrus reticulate Blanco) โดยวิธีพาราฟิน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เจนจิรา ดวงจิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเจริญของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของดอกส้มโชกุนระยะที่ 5 ด้วยวิธีพาราฟิน โดยการนำเอาเกสรตัวผู้ของดอกส้มโชกุนที่เจริญเติบโตในระยะที่ 5 (จากดอกส้มโชกุนที่เจริญตั้งแต่ดอกตูมไปจนถึงติดผลมีอยู่ 9 ระยะด้วยกัน) แล้วนำสไลด์ถาวรที่ได้จากการเตรียมตัวอย่างนี้มาศึกษาเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 8.00 น. – 16.00 น. ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของส้มโชกุนมีการเจริญต่อเนื่องหลังจากระยะไมโอซิส กล่าวคือที่เวลา 8.00 น. เป็นไมโครสปอร์ติดกัน 4 เซลล์ (tetrad) และมีรูปร่างกระสวย อีกทั้งยังมีตุ่มเล็กๆ บริเวณผิว เมื่อเวลาผ่านไปตุ่มที่ผิวก็มีน้อยลง และไมโครสปอร์เริ่มแยกออกจากกันและมีผนังเซลล์หนาขึ้นที่เวลา 10.00 น. หลังจากนั้นไมโครสปอร์ก็มีรูปร่างกลม ผิวจะเรียบขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเป็นไมโครสปอร์ที่เจริญเติบโตเต็มที่ในเวลา 14.00 น. – 16.00 น. นอกจากลักษณะของไมโครสปอร์ที่เปลี่ยนไปแล้วยังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ Histochemical ที่เพิ่มความยาวมากขึ้นในแนวตามขวางและตามยาว